Самолетни билети

Лимит на отговорности


Съответна отговорност на превозвача, с когото е бил сключен договор и на действителния превозвач

Въздушен превозвач е онази авиокомпания, чието име или код е вписано в билета. С него пътникът сключва договор.

Пътникът има право да отправи жалба или рекламация, ако въздушният превозвач, осъществяващ полета, не е същият, с когото е бил сключен договора.

Срок за подаване на иск

Съдебните искове за обезщетение трябва да бъдат подадени в рамките на две години, считано от датата на пристигането на самолета или считано от датата, на която самолетът е следвало да се приземи.

Горепосочените правила се основават на Конвенцията от Монреал от 28 май 1999 г., въведена в практиката на Общността с Регламент (ЕО) № 2027/97 (както е изменен с Регламент (ЕО) № 889/2002 г.) и националното законодателство на държавите-членки.

Промяна на пътническата класа

Ако въздушен превозвач настани пътник в по-ниска пътническа класа от тази, за която е закупен билета, той трябва да обезщети пътника със съответен процент от закупения билет. Сумата, която трябва да бъде изплатена се определя в зависимост от разстоянието на полета както следва:

до 1500km - 30% от закупения билет ;

между 1500km - 3500km - 50% от закупения билет;

повече от 3500km - 75% от закупения билет.

Ако опериращ въздушен превозвач настани пътник на място в салон с по-висока класа от тази, за която е закупен билета, той не може да поиска допълнително заплащане.

Нараняване / смърт

При нараняване или смърт в случай на авиационно произшествие пътникът или неговите наследници могат да подадат иск за обезщетение по силата на Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999г. 

Ако въздушният превозвач е въздушен превозвач на Общността, пътникът или неговите наследници имат право да получат  в най-кратък срок и, във всеки случай, не по-късно петнадесет дни след като се идентифицира физическото лице с право на обезщетение, прави авансово плащане на това лице, което ще му позволи да посрещне непосредствените нужди, пропорционално на претърпените материални щети. 

(Съгласно Регламент ЕО 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи, в случай на произшествия).

Авансовото плащане не трябва да бъде по-малко от еквивалента на 100 000 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута) сума за всеки пътник, в случай на смърт.

Искът може да бъде подаден до въздушния превозвач, с който пътникът има договор за въздушен превоз, или до опериращия въздушен превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.

По принцип пътникът или неговите наследници винаги  могат да се обърнат и към съда.

В кой съд можете да заведете дело?

В съда по постоянно седалище на въздушния превозвач;

В съда по основното място на дейност на въздушния превозвач;

В съда по друго място на дейност на въздушния превозвач, чрез което е сключен договорът за превоз;

В съда на мястото на пристигане;

В съда по постоянно местожителство на пътника.

Закъснение на пътниците

В случай на закъснение на пътниците въздушният превозвач е отговорен за вредите, освен ако е взел всички разумно предвидими мерки за тяхното избягване или ако е било невъзможно да се вземат такива мерки. Отговорността в случай на закъснение на пътниците е ограничена на 4150 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута).

Багаж

В случай, че Вашият багаж е загубен, повреден или пристига със закъснение имате право да подадете иск за обезщетение съгласно Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999 г., Регламент ЕО 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи, в случай на произшествия и Регламент ЕО 889/2002 относно изменение на Регламент 2027/97.

 

 

Искът може да бъде подаден до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до опериращия  въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.

Кога се подава искът?

Ако Вашият багаж е повреден, трябва да подадете иска незабавно след откриване на повредата на съответното летище и се свържете с въздушния превозвач не по-късно от 7 дни от датата на получаване на багажа.

А  в случай на закъснение, искът трябва да бъде подаден не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът ви е предоставен. По принцип Вие винаги можете да се обърнете и към съда.

По-високи граници на отговорност за багажа

Един пътник може да се ползва от по-висока граница на отговорността, като направи специална декларация най-късно в момента на регистрирането и като бъде заплатена допълнителна такса.